கட்டிலில் படுத்து கொண்டு ஒத்து கொண்டே இருக்கிறான்

26303