கட்டிலில் படுக்க போட்டு வைத்து சூதடிது பூல் விடுகிறான்

27241